ภาพกิจกรรม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวิทยาลัยฯ การลงทะเบียนผ่านระบบไทยชนะ การคัดกรองวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน สำหรับผู้ที่มาติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ รวมถึงมาตรการการจัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัด โดยยึดหลัก Social distancing เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แสกนเข้าระบบไทยชนะ
แสกนเข้าระบบไทยชนะ
วัดอุณหภูมิ
วัดอุณหภูมิ
ล้างมือ
ล้างมือ
ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายแสกนเข้าระบบไทยชนะ
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,12:05   อ่าน 612 ครั้ง