ข่าวสำหรับ นักเรียน นักศึกษา
ประกาศ!! เรื่องการจัดการเรียนการสอน 2/2564 (อ่าน 339) 26 พ.ย. 64
รับเงินเยียวยา (อ่าน 368) 03 ก.ย. 64
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ประจำปี 2564 (อ่าน 405) 20 ก.ค. 64
เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Online ในสถานการณ์ COVID – 19 (อ่าน 354) 09 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 373) 24 พ.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนเนื่องในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 418) 20 ม.ค. 64
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2563 (อ่าน 439) 27 มิ.ย. 63
แบบประเมินเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 411) 27 มิ.ย. 63
คู่มือฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 645) 06 มี.ค. 63
เล่มฝึกวิชาชีพ 2561 (อ่าน 537) 03 มี.ค. 62
ยื่นคำร้องขอฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 467) 08 ม.ค. 62
เล่มฝึกวิชาชีพปีการศึกษา 2560 (อ่าน 609) 10 มี.ค. 61
ติดต่อขอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน (อ่าน 582) 21 ก.พ. 61
การสอบประเมินผลโครงการ (อ่าน 570) 19 ก.พ. 61
ยื่นคำร้องขอฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 488) 24 ม.ค. 61
การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (อ่าน 472) 24 ม.ค. 61
การส่งชิ้นงานนวัตกรรมและรูปเล่มเอกสาร (อ่าน 510) 24 ม.ค. 61
ประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล อ.รวิศุทธ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพ (อ่าน 386) 24 ม.ค. 61
ประเมินการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย อ.รวิศุทธ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ก (อ่าน 433) 24 ม.ค. 61